Velkommen i tænketanken

Her opbevarer jeg brudstykker af mine frie tanker om skole, pædagogik og dannelse; tanker, som er både unyttige og uden afsæt i både data og evidens.

Forvent ikke, at blive mere kompetent af tænketankens indhold. Forvent heller ikke, at blive i stand til at undervise mere effektivt. Forbered dig derimod på, at blive en smule mindre nyttig, en smule mindre konform og måske en smule mere tænkende.

Hold dig i øvrigt ikke tilbage med selv at tænke frie og unyttige tanker om de ting, der optager dig. Du kan altid, som jeg, oprette din egen tænketank og opbevare tankerne dér. Når alt kommer til alt, burde vi vel alle være direktører i vores egen tænketank?

Sapere Aude!

At sætte verden fri

Læring er tæmning af verden.
Kategorisering og håndtering.
Digitalisering og effektivisering.
Kompetence og udnyttelse.

Dannelse er frisættelse af verden.
Beundring og undren.
Analogisering og lytning.
Kundskab og tænkning.

Fremtiden er digital

I fremtiden er alt digitalt. Alt er programmeret. Alt er data.
Der findes ingen erfaring uden for maskinen.

Hvem er jeg, spørger du, og maskinen giver dig svar: Du er så mange nuller og så mange ét-taller.

Dine læringshuller er lukkede. Du har glemt, hvordan havet ser ud. Du har glemt, hvordan markerne dufter.
Du har glemt, hvordan man taler med en kollega. Du har glemt, hvordan man ser en ven i øjnene.

Du kommunikerer digitalt. Du tænker digitalt. Du lever digitalt. Du dør digitalt.
Du får en mindeside på Facebook.

I fremtiden er du digital. Du har mistet dig selv. Du egner dig ikke længere til at være noget, som en maskine ikke kunne være meget bedre end dig. 

Bryd ud!

Midler og mål, faktura og fødsel

I. Faktura

Fakta er verden, reduceret fra mål til middel.

Læremidler er ting, reduceret fra mål til middel.

Læringsmål er dannelse, reduceret fra mål til middel.

Kompetenceskolens elev er mennesket, reduceret fra mål til middel.

I kompetenceskolen reduceres alting.

I kompetenceskolen faktureres alting.

II. Natura

Dannelsens skole er suspension af fakturaen.

I dannelsens skole hersker ting, mennesker og verden i fri og levende vekselvirkning.

I dannelsens skole frigøres alting.

I dannelsens skole fødes alting.

Hvad vil undervisning sige?

At undervise er ikke at vise eleverne bestemte ting, så de kan udlede viden, færdigheder og kompetencer af mødet med dem.


At undervise er at lade ubestemte ting vise sig for eleverne, så tingene kan tale og eleverne lytte.


At undervise er at gøre tingen aktiv og eleven passiv.


At undervise er at genfortrylle tingene, at sætte dem fri, at gøre dem mystiske – at vise, at de skjuler sig for det umiddelbare blik.


At undervise er at gøre eleven til den betingede – den, der tales til af tingene.

Hvad tjener en lærer?

En lærer tjener ingen
– ingen organisation, ingen leder, ingen forælder, ingen elev.

En lærer tjener alting
– alle ting, som frie ting, der gives stemme i skolen.

En lærer tjener dannelsen
– som levende vekselvirkning mellem alle frie ting.

En lærer er en fri tjener af altings frie dannelse.

En databaseret skole

En mand uden data er bare en mand med en mening.

En skole funderet i data er bare en fabrik uden mening.

Målt

I nat sov jeg. Det har jeg målt.

I dag lever jeg. Det har jeg målt.

I dag arbejdede jeg. Det har jeg målt.

I dag spiste jeg. Det har jeg målt.

I dag er jeg. Det har jeg målt.

I dag måler jeg. Målet er nået.

Undervisningens begyndelse

Det første man skal gøre, når man skal undervise, er at glemme, at man har et mål.

Så kan man begynde.

Læringens taksonomi

0: At lære at lære.

1: At lære.

2: At lære noget.

3: At lære om noget.

Jo højere niveau, des bedre.

Alle niveauer lig med niveau 0 skal man holde sig fra.

Lærer og elev

Hvad er en lærer?

En lærer er et menneske, der tjener verdens ting.

Hun tjener tingene ved ikke at betjene dem, og ved ikke at lade dem tjene sig. Hun stiller sig til rådighed for deres indfald. En lærer lader sit virke være betinget af tingenes væren.

Det er derfor en lærer ikke bør benytte sig af læremidler i undervisningen; læremidler er ting, der tjener – og som derfor ikke tjenes. En lærer lader tingene være ting, og hun viser eleverne til rette i det at tjene tingene.

Så hvad er da en elev?

En elev er et barn, der lærer at blive ved med at tjene tingene.

Barnet fødes til at tjene tingene. Det tjener dem allerede fra fødslen, ved at lade tingene tale til sig og ved at stille sig til rådighed for deres indfald – i undren og i leg.

Som elev i en skole lærer barnet at tjene tingene gennem fagene. Det lærer ikke at betjene tingene eller at lade tingene tjene sig – jo, i kompetencesskolen er det nok sådan, men ikke i en egentlig skole. Her tjenes tingene, af både lærer og elev.

Når tingene tjenes, taler de til tanken – de tinger og kalder til tænkning.