Dannelsens skole

Bragt i Liv i Skolen, september 2019

Den danske skole har gennem de senere år udviklet sig til en kompetenceskole, der har som formål at udvikle elevernes kompetencer, så de kan svare på fremtidens udfordringer. I artiklen argumenteres der for, at vi bør gøre op med denne instrumentelle forståelse af skolen, og der gives et bud på hvordan vi kan gentænke skolen og dens formål, så den igen kan blive en dannelsens skole.

Dannelse som vekselvirkning

I en tid hvor dannelsen (igen) er på alles læber, er det naturligt at der opstår en fornyet kamp om, hvad dannelse er. Alle er for dannelsen, men hvad mener vi egentlig, når vi siger dannelse? Umiddelbart virker en indkredsning af begrebet som en svær opgave, men lektor i pædagogisk filosofi, Thomas Aastrup Rømer, gør det ganske enkelt: ”Dannelse handler om forbindelsen mellem mennesket og verden”. (Rømer 2019: 13). Som grund for denne forståelse af begrebet lægger Rømer bl.a. den tyske nyhumanist Wilhelm von Humboldt, hvis grundlæggende idé var, at menneskets jeg måtte sammenknyttes med verden gennem den mest muligt omfattende, livligste og frieste vekselvirkning, for at give menneskeheden et så rigt indhold som muligt (Humboldt 1960). Skulle jeg selv definere dannelsesbegrebet (og det skal jeg), ville det, med inspiration fra bl.a. Rømer og Humboldt, lyde: Dannelse er en levende vekselvirkning mellem et frit tilblivende menneske og en frit tilblivende verden. Det er altså det, jeg taler om, når jeg taler om dannelse i det følgende.

I artiklen søger jeg at give et svar på, hvordan vi kan tænke om skolen, for at dannelsens levende vekselvirkning mellem menneske og verden igen kan finde sin plads i en skole, der i mange år har haft et stadig større fokus på elevernes kompetenceudvikling, og et stadig mindre fokus på netop dannelsen.

Dannelsens mulighed?

Den danske folkeskole har gennem de senere år gennemgået en stor forandring. Hvor spørgsmålet om skolens og undervisningens indhold tidligere har stået centralt i forståelsen af hvad skolens opgave er, har fokus flyttet sig over mod en opmærksomhed på de kompetencer, eleverne kommer ud af skolen med. Vi har, bl.a. inspireret af internationale strømninger i EU og OECD, der fokuserer på at gøre ungdommen klar til en på forhånd defineret fremtid, fået en skole, der i højere grad underlægger sig de idéer, der præger de mere output-fokuserede og behavioristisk inspirerede dele af den angelsaksiske skoletradition. Det har bl.a. medført, at forligskredsen bag skolereformen fra 2014, i samarbejde med en snæver kreds af forskere, har forsøgt at indføre en slags statsdidaktik i form af den læringsmålstyrede undervisning. Denne har været under kraftig beskydning fra mange sider, men selvom forligskredsen og forskerne bag skolereformen nu har stillet sig i kø for at vaske hænder og erklære idéen om den læringsmålstyrede undervisning død, er det stadig de kompetencebaserede mål for elevernes læringsudbytte, der definerer skolens opgave.

I stedet for en dannelsesskole har vi fået en kompetenceskole; eleverne skal udvikle kompetencer, så de kan svare på fremtidens udfordringer. Og det er vel at mærke udfordringer, som vi foregøgler allerede at kende, de skal kunne svare på. På grund af foregøglingen om at vi kender fremtiden og dens udfordringer, er det også så let at opstille centralt definerede kompetencemål; vi véd, hvad eleverne får brug for – om 10, 20 og 30 år. Eleverne behøver nærmest ikke tænke selv; de skal bare opfylde målene, så de bliver læringsparate, skoleparate, uddannelsesparate og arbejdsmarkedsparate. Den vigtigste kompetence bliver konformitetskompetencen; evnen til at tilpasse sig målene, og svare præcist dét, der forventes. Til sidst belønner man den fremragende og totalt konforme målopfyldelse med et 12-tal: Tillykke – du er fremtidsparat!

Det bør være klart, at en sådan skole ikke muliggør dannelse som en levende vekselvirkning mellem et frit tilblivende menneske og en frit tilblivende verden. En skole, der finder sin begrundelse i foruddefinerede og fastlåste idéer om fremtidens udfordringer og dertilhørende forudbestemte mål for hvad eleven skal svare på disse udfordringer, kan aldrig blive dannelsens skole.

For at gøre op med kompetencemålstyringen og give plads til dannelsen i skolen, må vi gentænke og revitalisere skolens formål, og lade det tjene som skolens og dannelsens grund.

Dannelsens grund

For at finde dannelsens grund, må vi gå til skolens formål. Skolens formål er dannelsens grund. Men når vi taler om skolens formål, taler vi oftest ikke om det som en grund. Vi taler derimod om det som en begrundelse; et ideal, en ledestjerne eller en tilstand, som vi ønsker at arbejde henimod – eller med ordbogens ord; som det vi ”… ønsker at opnå som resultat af en bestemt aktivitet.” (DDO.dk). Nogle taler om formålsstyret eller formålsorienteret undervisning, og også disse tilgange abonnerer på at forstå formålet som en form for ideal. Men formålet bliver dermed, fremfor at være dannelsens grund, en slags begrundelse for skolens virke; vi sigter mod noget bestemt, som vi på forhånd har bestemt som efterstræbelsesværdigt, og alt må virke med dette bestemmende formål som begrundelse.

Den opmærksomme læser vil se, at der ikke er langt fra denne forståelse af skolens formål som bestemmende begrundelse, til idéen om at opstille foruddefinerede, bindende og bestemmende mål for, hvad eleverne skal kunne efter endt undervisning. Lærings- og kompetencemålstyringen hviler da også netop på denne forståelse af skolens formål, og ethvert lærings- og kompetencemål må i sidste ende bidrage til indfrielsen af formålets bestemmelse. Formålet bliver dermed selv til et overordnet læringsmål, der blot ikke er konkretiseret eller operationaliseret tilstrækkeligt endnu (se også Pasgaard 2017, kap. 4). På den måde spærrer vores forståelse af skolens formål som begrundelse for, at vi kan finde skolens formål som dannelsens grund. Vi får kun øje på formålet som begrundelse; som ideal og mål, der bestemmer alt vi gør, fordi fremtiden kræver det. Denne begrundelsens bestemthed umuliggør den levende vekselvirkning mellem et frit tilblivende menneske og en frit tilblivende verden; vekselvirkningen er allerede begrundet og styret gennem formålets bestemmelser af det ideelle fremtidige menneske og den ideelle fremtidige verden. Der er således ikke langt mellem læringsmålstyring og formålsstyring/formålsorientering. Vi ender i begge tilfælde, på lidt forskellige måder, i en instrumentalisering af pædagogik og dannelse.

Men der findes også en anden, og ældre, forståelse af formålsbegrebet. Den finder man bl.a. i den historiske Ordbog over det Danske Sprog. Her betragtes formålet ikke som noget, der sigtes mod, men nærmere som et udgangspunkt; formålet er ”… begyndelsen af det sted, mand skal gøre noget fra.” (ODS.dk). Formålet bliver i denne forståelse netop en grund; det sted hvor man står, før man starter. Fra engelsk kender vi formålsbegrebet som Purpose. Det er afledt af de latinske begreber Pro og Pausa. Førstnævnte betyder direkte oversat ”før” og sidstnævnte betyder ”pause” eller ”position”. Formålet er altså en ”før-pause” eller ”før-position” – en slags suspension – det er den grund, man står på, før vekselvirkningen sætter menneske og verden i bevægelse. Skolens formål er altså ikke dannelsens begrundelse, det er derimod dens grund. Her – fra grunden – er alle retninger mulige og intet på forhånd bestemt.

Kun hvis vi begynder at betragte skolens formål som dannelsesprocessens suspenderende grund, kan dannelsen, som levende vekselvirkning mellem et frit tilblivende menneske og en frit tilblivende verden, igen fylde skolens virke. Spørgsmålet er nu, hvordan menneske og verden kan sættes fri i dannelsens skole, så den levende vekselvirkning kan sætte sig i gang.

At sætte mennesket frit

For at sætte mennesket frit må vi, med Masschelein og Simons (2013), trække på det antikke græske begreb for skole: Scholae. Skolen må være ”fri tid”; tid, som er fri for arbejde, forpligtelser og samfundets dominerende logikker og samværsformer. I skolen bliver den voksne til en lærer, hvorved hun træder ud af samfundets produktionslogik. I stedet tjener hun sit fag. På samme måde bliver barnet i skolen til en elev, hvorved det træder ud af dets sociale baggrund og slipper de forventninger, der er til dets udvikling og læringsudbytte. Skolen bliver et suspenderende rum, der sætter samfundets sociale forventninger og regler på pause. Skolen bliver på den måde selv en slags pause, hvorved den bliver selve samfundets formål: Den bliver dets ”før-pause”; den grund, der går forud for dets funktioner og sociale strukturer. Det betyder også at den voksne og barnet – læreren og eleven – er frie i skolen; der er ikke på forhånd bestemte forventninger til dem, udover det, at de aflægger sig disse forventninger. At gå i skole, som lærer og som elev, er at gå ind i et suspenderende rum, hvor friheden hersker på dannelsens grund.

At sætte verden fri

Også hvad angår det at sætte verden fri, kan vi trække på Masshelein og Simons (Ibid.) og deres brug af det latinske begreb Ludus. Ludus betyder skole, men det betyder også leg eller spil. I skolen leger man med tingene, man bringer dem i spil. Man udfordrer den viden vi har om dem, og man lader som om, at de er noget andet, end vi har bestemt dem til at være. En skov er ikke blot en samling af træer, sten og mos, der kan bruges til det ene og det andet, den er også et magisk gemmested for drager og alfer, ligesom regnbuen ikke kun er vandpartikler der brydes af lyset, men også Heimdals bro, et vidnesbyrd om, at der aldrig igen kommer en syndflod, og vejen til en uvurderlig skat. Skolen som Ludus gør verdens ting magiske; den genfortryller dem og sætter dem fri af deres status som ”kolde og hårde fakta” (Oral 2014).

Skolen som Ludus sætter verdens ting fri ved at løsrive dem af vores idé om dem som noget, vi kan navngive, optælle, manipulere og bruge. Verdens ting er ikke kun ”bestand” i Heideggeriansk forstand, de er ikke blot noget vi kan bestille noget fra. De er også frie ting, der kalder os til at lytte og tænke: “ … Thinking in this way, we are called by the thing as the thing. In the strict sense of the German word bedingt, we are the be-thinged, the conditioned ones.” (Heidegger 1971: 178-179). At gå i skole er at lade tingene tale, så vi selv og vores forståelser bliver gjort til det betingede; dét, der må lade sig tale til.

På den måde er ikke kun menneskets frihed central i skolen; verdens frihed er det også. Den viser sig i tingene, som ikke længere er reduceret til fakta, som ikke længere er hvad vi troede, men som taler til os og viser os nye sider af sig selv, og som altid holder noget af deres væsen skjult for os: I dannelsens skole bliver verdens ting magiske og frie.

Dannelsens årsag

I dannelsesskolen må både menneske og verden være sat fri i den suspenderende grund. Kravet om den dobbelte frihed betyder, at man ikke kan etablere en vekselvirkning gennem foruddefinerede mål for, hvad eleverne skal lære, eller gennem begrundende formåls-idealer, som man må sigte mod at indfri. Man kan heller ikke etablere vekselvirkningen gennem kanon-lister, der på forhånd binder tingene til at være noget bestemt. Disse tilgange bryder med den suspenderende frihed, der udgør grunden for den levende vekselvirkning mellem menneske og verden.

Man må i stedet starte i grunden. Det vil sige, at man må starte i formålet, som udgør den suspenderende før-pause, der går forud for den levende vekselvirkning mellem det frit tilblivende menneske og den frit tilblivende verden. Og hvad er der her, i denne ubegrundede grund, hvor ingen endnu har bestemt hverken verden eller mennesket som noget bestemt?

Her er spørgsmålet. Det er spørgsmålet, der giver liv til dannelsens vekselvirkning. Ja, det er spørgsmålet, der er selve vekselvirkningens årsag.

Hvilket spørgsmål er det da, der sætter vekselvirkningen i gang? Er det lærerens pædagogiske spørgsmål, der leder eleven hen mod de rigtige svar? Nej. Er det elevens retoriske spørgsmål til stoffets relevans – hvad skal jeg bruge det til? Nej. Disse spørgsmål sætter derimod, med deres uinteresserede arrogance overfor tingene selv, vekselvirkningen i stå.

Spørgsmålet, der giver liv til vekselvirkningen, er derimod det spørgsmål mennesket ikke stiller, men som det stilles i. Det er det spørgsmål, der rejser sig og falder læreren og eleverne ind, når de dvæler ved tingene som frie ting: ”Hvad er jeg?”, spørger træet, regnbuen, glasset og skolegårdens asfalt. Det er spørgsmålene fra tingene, der føder dannelsens vekselvirkning, som en kontinuerlig spørgen og svaren, der bringer vekselvirkningen i forskellige ubestemte retninger, og som aldrig stopper, fordi der altid er flere spørgsmål, der kan stilles, og flere svar, der kan gives. Tingenes spørgen er vekselvirkningens, og dermed dannelsens, fødsel og årsag.

Vil man holde skole som dannelsens skole, må man først og fremmest lytte til tingene og deres spørgsmål. Det betyder, at læreren må suspendere sine intentioner og sine forudindtagede svar på tingenes spørgsmål. Nogen vil sige, at pædagogik er at ville noget med nogen, eller at viljen er didaktikkens nerve, men i dannelsens skole må viljen vendes på vrangen: Læreren må gøre sit bedste for at ville ingenting, for derved at give plads til altings, alle tings, villen. Undervisning – og pædagogik – handler her ikke om at ville noget bestemt med nogen, men om at lade noget, tingene, ville nogen noget ubestemt; noget, der ægger til undren. Man må stille sig åbent og lade tingene tale frit, så de kan rejse deres spørgsmål – for det er tingenes spørgsmål, der er dannelsens årsag.

Dannelsens midler

Men betyder det, at man må undervise uden mål? Ja og nej. For ja, udgangspunktet for undervisningen er formålets suspenderende grund, og her hersker målløsheden. Man må starte med at stille sig målløst lyttende til tingenes spørgen, og denne målløse lytten forudsætter, at man ikke binder tingene eller mennesket til forudbestemmende formål og mål.

Men når man har fundet et spørgsmål man vil fordybe sig i (og først her sætter viljen sig igennem), må man sætte sig mål, der ansporer og leder vekselvirkningen, så den kan blive levende og målrettet. Og hvad vil det sige, at vekselvirkningen er målrettet? Det vil sige, at den kalder på både menneskets og tingens fulde opmærksomhed, at den, med Dewey’s ord, insisterer på deres mentale integritet (Dewey 2005): Eleven må være fuldt optaget af den ting, hvis spørgsmål han søger at svare på, og tingen må være fuldt tilstede som fri ting; ikke som en form for bestand, der tjener et formål uden for sig selv. Dette gensidige nærvær næres af en dvælen, som nogle gange kan virke langsommelig og modstandsfyldt; det er ikke let at fastholde den åbne interesse, når tingene er svære. Lærerens opgave er ikke desto mindre at sikre at tingen forbliver fri, og at vise eleven til rette i den fortsatte fordybelse i tingens spørgsmål. Hun må sikre at elevens blik ikke vendes bort fra tingen, som det er tilfældet i den synlige læring, hvor de kontinuerlige feedback-, feed-up- og feedforward-processer ikke interesserer sig for elevens vekselvirkning med tingen, men for læringsmålet og dets opfyldelse. Idéen om synlig læring er et af de stærkeste eksempler på tilgange, der øver vold mod fordybelsen og målrettetheden.

I dannelsens skole er målene ikke pålagt udefra; her vokser målene for processen derimod ud af vekselvirkningen selv: Vil man svare på træets ”Hvad er jeg?”-spørgsmål, må man finde mål, der, foreløbigt, kan lede frem mod mulige svar. Hver gang et mål er nået, rejser der sig nye spørgsmål, som igen kalder på mål, der kan lede til svar. I dannelsens skole er målene ikke at forstå som processens slutning, det man sigter mod at opnå, ligesom de heller ikke kan være dens begyndelse, det der én gang sætter retningen for processen. De er i stedet indlejret i aktiviteterne, filtret ind i dannelsens levende og fortsatte vekselvirkning mellem tingen og eleven.

På den måde er målene at betragte som midler for vekselvirkningens fortsatte liv; de dikterer ikke dens retning eller udkomme, men holder den i gang som målrettet aktivitet. Målene er dannelsens midler.

Tre bud om mål i dannelsens skole

I artiklen har jeg argumenteret for, at vi, hvis vi vil en dannelsens skole, må gentænke skolen og lade dannelsens levende vekselvirkning vokse ud af dens suspenderende grund. Jeg har givet et bud på en sådan gentænkning, og vil her til slut opsummere med tre praksisrettede bud om skolens mål. Det er min påstand, at en lærer må forsøge at efterleve disse bud, hvis hun vil være lærer i dannelsens skole.

1.    Betragt altid formålet som grund

Som lærer må man udvælge et stof, for herefter at suspendere sin egen og elevernes forudindtagede mening med og om stoffet, og sine egne og elevernes forventninger til, hvad der skal læres. Man må sætte tingen og eleven fri, for at give mulighed for den levende vekselvirkning mellem et frit tilblivende menneske og en frit tilblivende verden.

2.    Betragt altid spørgsmålet som årsag

Som lærer må man stille sig målløs med eleverne, for at give plads til tingenes spørgsmål. Man må komme tingene nær, ikke ved at tvinge dem hen til sine forforståelser, men ved at gøre sig selv til den betingede; den lyttende; dén, der tales til. Det er i suspensionen af den almindelige mening, at tingenes spørgsmål rejser sig, for at virke som vekselvirkningens årsag.

3.    Betragt altid målet som middel

Som lærer må man, når spørgsmålene har rejst sig, sætte sig mål med eleverne. Hvordan kan vi arbejde med tingene, for at komme nærmere et svar på deres spørgsmål? Målene må vokse ud af vekselvirkningen og holde den i gang. Det betyder, at de ikke må være fastlåste og rigide – hvad de bliver, hvis de sættes uden for situationen – men at de må være fleksible og betragtes som midler, der gør den fortsatte vekselvirkning mulig.

Forsøger man at efterleve disse tre bud, vil man stå midt i dannelsens skole. Her findes det suspenderende rum, der sætter det tilblivende menneske og den tilblivende verden fri til at indgå i levende vekselvirkning. Når klokken ringer ud, strømmer ting og elever ud i samfundets dialoger mellem unge og gamle generationer. Her virker de i spænding med samfundets allerede etablerede krav og forventninger, og de får det til at værke i samfundets fakta; altid på jagt efter nye og gamle spørgsmål at stille og stilles i.

Litteratur

  • Dewey, J. (1916/2005). Demokrati og Uddannelse. Aarhus: Klim.
  • Heidegger, M. (1971). The Thing. I: Poetry, Language, Thought. Perennieal Classics.
  • Humboldt, W.v. (2000). Theory of Bildung. I: Westbury, I., Hoppman, S. & Riquarts, K. (red.) Teaching as a Reflective Practice – The German Didaktik Tradition. London: Lawrence Erlbaum Associate Publishers.
  • Oral, S.B. (2014). Liberating Facts: Harman’s Objects and Wilber’s Holons. Studies in Philosophy and Education. 33(2): 117-134.
  • Pasgaard, N.J. (2017). FAQ om læringsmål. København: Hans Reitzels Forlag.
  • Rømer, T.Aa. (2019). FAQ om dannelse. København: Hans Reitzels Forlag.